Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 PHP / FUNKCJE MATEMATYCZNE
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » PHP » Funkcje matematyczne
 
mixed Abs (mixed number)
- funkcja zwraca wartość bezwzględną z wartości number.
float Acos (float arg)
- funkcja zwraca wartość arkus cosinusa dla wartości arg wyrażonej w radianach.
float Asin (float arg)
- funkcja zwraca wartość arkus sinusa dla wartości arg wyrażonej w radianach.
float Atan (float arg)
- funkcja zwraca wartość arkus tangensa dla wartości arg wyrażonej w radianach.
float Atan2 (float arg)
- funkcja zwraca liczbę będącą składową kontową wyrażoną w radianach współrzędnych biegunowych określonych przy użyciu współrzędnych kartezjańskich. Wartośc podobna do wyniku Atan(y/x). Zwrócona wartość jest z zakresu -PI oraz PI (włącznie).
string base_convert (string number, int frombase, int tobase)
- funkcja zwraca łańcuch będący wartością number przekonwertowaną z bazowego systemu liczbowego (np. dziesiętnego, szestnastkowego)określonego przez parametr frombase na liczbę zapisaną w dowolnym systemie liczbowym z zakresu od 2 poprzez 10(a) do 36(z).
int BinDec (string binary_string)
- funkcja konwertuje wartość binarną (zero-jedynkową) na wartość dziesiętną. Wartość jest 32-bitowa.
int Ceil (float number)
- funkcja zwraca wartość number zaokrągloną do liczby całkowitej w górę.
float Cos (float arg)
- funkcja zwraca wartość cosinusa dla wartości arg wyrażonej w radianach.
string DecBin (int number)
- funkcja konwertuje wartość dziesiętną na wartość binarną. Wartość jest 32-bitowa.
string DecHex (int number)
- funkcja konwertuje wartość dziesiętną na wartość szesnastkową.
string DecOct (int number)
- funkcja konwertuje wartość dziesiętną na wartość ósemkową.
double deg2rad (double number)
- funkcja konwertuje wartość number ze stopni na radiany.
float Exp (float arg)
- funkcja zwraca wartość liczby e do potęgi określonej przez parametr arg
int Floor (float number)
- funkcja zwraca wartość number zaokrągloną do liczby całkowitej w dół.
int getrandmax (void)
- funkcja zwraca wartość maksymalną jaka może być zwrócona przez wywołanie funkcji rand().
int HexDec (string hex_string)
- funkcja konwertuje wartość szenastkową na wartość dziesiętną.
float Log (float arg)
- funkcja zwraca logarytm naturalny z liczby arg.
float Log10 (float arg)
- funkcja zwraca logarytm naturalny o podstawie 10 z liczby arg.
mixed max (mixed arg1, mixed arg2, mixed argn)
- funkcja zwraca największą wartość spośród parametrów wejściowych (arg2, arg2, argn). Ilość parametrów wejściowych jest nieograniczona. Jeżeli parametrem wejściowym będzie tablica, wartością zwróconą będzie element o największej wartości.
mixed min (mixed arg1, mixed arg2, mixed argn)
- funkcja zwraca najmniejszą wartość spośród parametrów wejściowych (arg2, arg2, argn). Ilość parametrów wejściowych jest nieograniczona. Jeżeli parametrem wejściowym będzie tablica, wartością zwróconą będzie element o najmniejszej wartości.
int mt_rand ([int min [, int max]])
- funkcja jest poprzednikiem funkcji rand().
void mt_srand (int seed)
- funkcja jest poprzednikiem funkcji srand().
int mt_getrandmax (void)
- funkcja zwraca wartość maksymalną jaka może być zwrócona przez wywołanie funkcji mt_rand().
string number_format (float number, int decimals, string dec_point, string thousands_sep)
- funkcja zwraca sformatowaną wartość number. Funkcja akceptuje jeden, dwa lub cztery parametry (nie akceptuje trzech).
Jeżeli jeden parametr jest podany, wartość number będzie zwrócona w postaci liczby całkowitej z podzialem grup tysiąców za pomocą ','.
Jeżeli będą podane dwa parametry zwrócona wartość będzie posiadać część ułamkową oddzieloną znakiem '.', zaś w przypadku czterech parametrów zmienna dec_point będzie określała znak rozdzielający część całkowitą od ułamkowej (tj. '.'), a zmienna thousands_sep - grupy tysiąców (tj. ',').
int OctDec (string octal_string)
- funkcja konwertuje wartość octal_string z wartości ósemkowej na jej odpowienik w wartości dziesiętnej. Maksymalna wartość ósemkowa to 17777777777, czyli dziesiętnie 2147483647.
double pi (void)
- funkcja zwraca wartość liczby PI
float pow (float base, float exp)
- funkcja zwraca wartość równą wartości base podniesionej do potęgi exp.
double rad2deg (double number)
- funkcja konwertuje radiany (parametr number) na stopnie.
int rand ([int min [, max]])
- funkcja generuje wartość pseudolosową.
Jeżeli brak jest wartości min i max funkcja zwraca wartość pomiędzy 0 a RAND_MAX. Parametr min określa dolną granicę, a parametr max określa górna.
double round (double val)
- funkcja zwraca wartość val zaokrągloną do liczby całkowitej. Wartość ułamkowa poniżej połowy jest zaokrąglana w dół, zaś połowa i więcej w górę.
float Sin (float arg)
- funkcja zwraca wartość sinusa dla wartości arg wyrażonej w radianach.
float Sqrt (float arg)
- funkcja zwraca wartość arg podniesianą do kwadratu (potęgi drugiej)
void srand (int seed)
- funkcja inicjalizuje generator liczb pseudolosowych z ziarnem parametrowi seed.
float Tan (float arg)
- funkcja zwraca wartość tangensa dla wartości arg wyrażonej w radianach.

Wartości stałe

Stała Opis
M_PI pi
M_E e
M_LOG2E log2e
M_LOG10E log10e
M_LN2 loge2
M_LN10 loge10
M_PI_2 pi/2
M_PI_4 pi/4
M_1_PI 1/pi
M_2_PI 2/pi
M_2_SQRTPI 2/sqrt(pi)
M_SQRT2 sqrt(2)
M_SQRT1_2 1/sqrt(2)
 
do góry ^ 
Jesteś 4456467 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test