Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 PHP / FUNKCJE GRAFICZNE
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » PHP » Funkcje graficzne
 
array GetImageSize (string filename [, imageinfo])
- funkcja zwraca tablicę zawierającą dane na temat rozmiaru pliku graficznego GIF, JPEG lub PNG; element pierwszy (0) tablicy określa szerokość obrazka w pikselach, element drugi (1) określa wysokość obrazka, element trzeci (2) zawiera informacje na temat typu pliku (1=GIF,2=JPG,3=PNG) oraz element czwarty (3) zawiera ciąg znakowy w postaci "height=xxx width=xxx", gdzie wartości xxx to odpowiednio elementy drugi i pierwszy zwróconej tablicy.
int ImageArc (int im, int cx, int cy, int width, int height, int start, int end, int col)
- funkcja rysuje fragment elipsy; parametr im wskazuje na obrazek, cx i cy określają położenie środka elipsy, width i height to szerokość i wysokość elipsy, start oraz end to punkty startu i początku określane w stopniach, zaś col to kolor.
int ImageChar (int im, int font, int x, int y, string c, int col)
- funkcja wypisuje znak poziomo; parametr im wskazuje na obrazek, font określa czcionkę, x i y to położenie górnego lewego rogu znaku, c to łańcuch znaków (brany pod uwagę jest pierwszy znak łańcucha), zaś col to kolor.
int ImageCharUp (int im, int font, int x, int y, string c, int col)
- funkcja wypisuje znak pionowo (np. litera Z zapisana jest w postaci N); parametr im wskazuje na obrazek, font określa czcionkę, x i y to położenie górnego lewego rogu znaku, c to łańcuch znaków (brany pod uwagę jest pierwszy znak łańcucha), zaś col to kolor.
int ImageColorAllocate (int im, int red, int green, int blue)
- funkcja zwraca identyfikator koloru; parametr red określa poziom koloru czerwonego, green - koloru zielonego, a blue - koloru niebieskiego; argument im jest zwracany przez funkcję imagecreate(); funkcja musi być użyta do definicji każdego koloru użytego w danym obrazku.
int ImageColorAt (int im, int x, int y)
- funkcja zwraca indeks koloru z wybranej pozycji (x, y) na obrazku.
int ImageColorClosest (int im, int red, int green, int blue)
- funkcja zwraca indeks koloru najbliższego względem podanemu kolorowi (red, green, blue) w obrazku.
int ImageColorExact (int im, int red, int green, int blue)
- funkcja zwraca indeks koloru, którego parametry kolorów podstawowych są równe red, green, blue na obrazku.
int ImageColorResolve (int im, int red, int green, int blue)
- funkcja zwraca indeks wskazanego koloru (red, green, blue) lub jego najbliższej alternatywy.
bool ImageColorSet (int im, int index, int red, int green, int blue)
- funkcja przyporządkowuje określony kolor (red, green, blue) podanemu indeksowi (index) w obrazku.
array ImageColorsForIndex (int im, int index)
- funkcja zwraca tablicę z kolorami odpowiadającymi podanemu indeksowi index.
int ImageColorsTotal (int im)
- funkcja zwraca ilość kolorów w palecie w określonym obrazku (im)
int ImageColorTransparent (int im [, col])
- funkcja definiuje kolor jako przezroczysty
int ImageCopyResized (int dst_im, int_src_im, int dstX, int dstY, int srcX, int srcY, int dstW, int dstH, int srcW, int srcH)
- funkcja kopiuje obszar prostokątny oraz zmienia rozmiar kopiowanego obszaru obrazka do innego obrazka; dst_im - obrazek docelowy, src_im - obrazek źródłowy, dstX i dstY - wsółrzędne umiejscowienia górnego lewego rogu kopiowanej części obrazka na obrazku docelowym, srcX i srcY - wsółrzędne górnego lewego rogu kopiowanej części obrazka, dstW i dstH - szerokość i wysokość docelowa kopiowanej częsci obrazka, srcW i srcH - szerokość i wysokość kopiowanej części obrazka.
int ImageCreate (int x_size, int y_size)
- funkcja tworzy czysty (pusty) obrazek o szerokości x_size i wysokości y_size.
int ImageCreateFromGif (string filename)
- funkcja tworzy nowy obrazek na podstawie pliku GIF o nazwie filename; jeśli plik nie istnieje zwracany jest pusty łańcuch znakowy.
int ImageCreateFromJPEG (string filename)
- funkcja tworzy nowy obrazek na podstawie pliku JPEG o nazwie filename; jeśli plik nie istnieje zwracany jest pusty łańcuch znakowy.
int ImageCreateFromPNG (string)
- funkcja tworzy nowy obrazek na podstawie pliku PNG o nazwie filename; jeśli plik nie istnieje zwracany jest pusty łańcuch znakowy.
int ImageDashedLine (int im, int x1, int y1, int x2, int y2, int col)
- funkcja rysuje przerywaną linię z punktu (x1, y1) do punktu (x2, y2) w kolorze col.
int ImageDestroy (int im)
- funkcja zwalnia pamięć zajętą przez obrazek.
int ImageFill (int im, int x, int y, int col)
- funkcja wykonuje wypełnienie kolorem obszaru obrazka zawierającego kolor taki jak w punkcie (x, y) kolorem col; ang. flood fill.
int ImageFilledPolygon (int im, array points, int num_points, int col)
- funkcja rysuje wypełniony wielokąt, którego punkty opisane są przez tablicę points (tj. ponits[0]=x0, points[1]=y0, ponits[2]=x1, points[3]=y1, itd.), a ilość par x-y określona jest przez parametr num_points, kolor wypełnienia określa parametr col.
int ImageFilledRectangle (int im, int x1, int y1, int x2, int y2, int col)
- funkcja rysuje wypełniony prostokąt kolorem col; współrzędne górnego lewego rogu to x1 i y1, zaś dolnrgo prawego to x2 i y2.
int ImageFillToBorder (int im, int x, int y, int border, int col)
- funkcja wypełnia obszar obrazka kolorem col; obszar ograniczony jest kolorem border, a punktem początkowym jest punkt o współrzędnych x i y.
int ImageFontHeight (int font)
- funkcja zwraca wysokość w pikselach znaku w wybranej czcionce.
int ImageFontWidth (int font)
- funkcja zwraca szerokość w pikselach znaku w wybranej czcionce.
int ImageGIF (int im [, string filename])
- funkcja wysyła obrazek do przeglądarki lub zapisuje do pliku; format obrazka jest ustawiany na GIF87a; w przypadku wywołania funkcji ImageCloroTransparent() format obrazka zmieniany jest na GIF89a; w przypadku braku parametru filename funkcja zwraca obrazek jako image/gif i skrypt PHP w tym czasie może być traktowany jako plik graficzny w formacie GIF.
int ImageJPEG (int im [, string filename [, quality]])
- funkcja wysyła obrazek do przeglądarki lub zapisuje do pliku; w przypadku braku parametru filename funkcja zwraca obrazek jako image/gif i skrypt PHP w tym czasie może być traktowany jako plik graficzny w formacie JPEG; aby pominąć parametr filename a móc podać quality należy podać pusty łańcuch znakowy w przypadku parametru filename (tj. "").
int ImageInterlace (int im [, int interlace])
- funkcja ustawia bit interlace na wartość ON (ustawioną) lub OFF (wyłączoną) w obrazku.
int ImageLine (int im, int x1, int y1, int x2, int y2, int col)
- funkcja rysuje linię z punktu (x1, y1) do punktu (x2, y2) w kolorze col.
int ImageLoadFont (string file)
- funkcja ładuje zdefiniowaną przez użytkownika czcionkę bitmapową i zwraca jej identyfikator; identyfikator jest zawsze większy niż 5 tak, aby nie konfliktował z wbudowanymi czcionkami; struktura pliku znajduje się  tutaj .
int ImagePolygon (int im, array points, int num_points, int col)
- funkcja rysuje wielokąt, którego punkty opisane są przez tablicę points (tj. ponits[0]=x0, points[1]=y0, ponits[2]=x1, points[3]=y1, itd.), a ilość par x-y określona jest przez parametr num_points, kolor wypełnienia określa parametr col.
array ImagePSBBox (string text, int font, int size, [, int space [, int tightness [, float angle]]])
- funkcja określająca prostokąt, w którym będzie znajdował się tekst text, font - indeks czcionki PostScript Type 1, size - rozmiar czcionki, tightness - odstępy między literami, angle - pochylenie całego tekstu wyrażone w stopniach.
int ImagePSEncodeFont (string encodingfile)
- funkcja zmienia wektor kodowania znaków czcionki PostScript Type 1; funkcja wczytuje nowy wektor kodowania znaków z pliku encodingfile i zastępuje nim bieżący.
int ImagePSFreeFont (int fontindex)
- funkcja zwalnia pamięć, w której przechowywana jest czcionka PostScript Type 1.
int ImagePSLoadFont (string filename)
- funkcja wczytuje czcionkę PostScript Type 1 z pliku; jeśli wczytywanie się powiedzie zwracany jest indeks czcionki, w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość FALSE.
array ImagePSText (int im, string text, int font, int size, int col, int bgcol, int x, int y [, int space [, int tightness [, float angle [, int antialias_steps]]]])
- funkcja wypisuje tekst na obrazku używając czcionki PostScript Type 1; text to łańcuch wypisanych znaków, size - rozmiar tekstu w pikselach, col - kolor tekstu, bgcol - kolor tła, x i y - współrzędne lewego dolnego rogu pierwszego znaku, space - odstęp (spacja) użyty w czcionce (między wyrazami), tightness - odstępy między literami, angle - pochylenie całego tekstu wyrażone w stopniach.
int ImageRectangle (int im, int x1, int y1, int x2, int y2, int col)
- funkcja rysuje prostokąt kolorem col; współrzędne górnego lewego rogu to x1 i y1, zaś dolnrgo prawego to x2 i y2.
int ImageSetPixel (int im, int x, int y, int col)
- funkcja rysuje punkt (piksel) w kolorze col o współrzędnych x i y na obrazku im.
int ImageString (int im, int font, int x, int y, string s, int col)
- funkcja wypisuje tekst s poziomo w kolorze col w miejscu określonym przez x i y na obrazku im; font - indeks czcionki (1, 2, 3, 4 i 5 - fonty wbudowane; pozostałe wartości to indeksy czcionek zwrócone przez wywołanie funkcji ImageLoadFont())
int ImageStringUp (int im, int font, int x, int y, string s, int col)
- funkcja wypisuje tekst s pionowo w kolorze col w miejscu określonym przez x i y na obrazku im; font - indeks czcionki (1, 2, 3, 4 i 5 - fonty wbudowane; pozostałe wartości to indeksy czcionek zwrócone przez wywołanie funkcji ImageLoadFont())
int ImageSX (int im)
- funkcja zwraca wartość równą szerokości obrazka im.
int ImageSY (int im)
- funkcja zwraca wartość równą wysokości obrazka im.
array ImageTTFBBox (int size, int angle, string fontfile, string text)
- funkcja określająca prostokąt, w którym będzie znajdował się tekst text, fontfile - nazwa pliku z czcionką TrueType lub adres URL, size - rozmiar czcionki, angle - pochylenie całego tekstu wyrażone w stopniach.
array ImageTTFText (int im, int size, int angle, int x, int y, int col, string fontfile, string text)
- funkcja wypisuje tekst na obrazku używając czcionki TrueType; size to rozmiar tekstu w pikselach, angle - pochylenie całego tekstu wyrażone w stopniach, x i y - współrzędne lewego dolnego rogu pierwszego znaku, col - kolor tekstu, text - łańcuch wypisanych znaków.

Struktura pliku czcionki.

Bajt Typ Opis
0-3 int liczba znaków w czcionce
4-7 int wartość pierwszego znaku w czcionce (często 32 dla spacji)
8-11 int szerokość w pikselach znaku
12-15 int wysokość w pikselach znaku
16- char tablica z danymi opisującymi znak czcionki; jeden bajt opisuje piksel w znaku; ilość wszystkich bajtów w tej części pliku można obliczyć następująco: ilość_znaków * wysokość_ znaku * szerokośc_znaku
 
do góry ^ 
Jesteś 4456493 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test