Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 ASP / POCZTA ELEKTRONICZNA
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » ASP » Poczta elektroniczna
 

Aby móc odbierać i wysyłać pocztę elektroniczną poprzez wykorzystanie obiektu CDONTS należy zainstalować na serwerze WWW usługę SMTP z pakietu Option Pack dla Windows NT 4.0 Server oraz MS Exchange Server.

1. Wysyłanie poczty elektronicznej.

Przykładowy prosty program wysyłający e-maila wygląda następująco:

1:
2:
3:
4:
5:
6:
<% @LANGUAGE = VBScript %>
<%
Option Explicit
Dim MojaPoczta
Set MojaPoczta = Server.CreateObject(CDONTS.NewMail)
MojaPoczta.Send "webmaster@domena.pl", "administrator@domena.pl", _
7: "Moja pierwsza poczta", "Pozdrowienia od webmastera.", 0
8:
9:
Set MojaPoczta = Nothing
%>

Linie 1-4 są już znane, gdyż zawarte tam komendy były wcześniej omawiane. W linii 5 został stworzony obiekt MojaPoczta. Obiekt NewMail jest częścią CDONTS (Collaboration Data Object for Windows NT Server) i pozwala w prosty sposób wysyłać pocztę ze strony internetowej przy użyciu metody Send. Wygląda to następująco:

MojaPoczta.Send Adres_OdKogo, Adres_DoKogo, Temat, Treść, Priorytet

Wszystkie parametry są chyba zrozumiałe, może tylko ostatni, tj. Priorytet, który przyjmuje następujące wartości:

0 - dla niskiego priorytetu wiadomości
1 - dla normalnego priorytetu wiadomości
2 - dla wysokiego priorytetu wiadomości

Należy zauważyć, że w linii 8 obiekt MojaPoczta został usunięty (zdeaktywowany) poprzez wykonanie komendy:

Set MojaPoczta = Nothing

Powodem tego jest fakt, iż obiekt MojaPoczta może być użyty do wysłania tylko jednej wiadomości. Po wysłaniu (metoda Send), automatycznie staje się zupełnie bezużyteczny. Zabezpieczając się przed pojawieniem się jakichkolwiek błędów, powinno się ustawiać wartość takiego obiektu na wartość Nothing, czyli zwolnić jego zasoby na serwerze.

Komenda:

MojaPoczta.Send Adres_OdKogo, Adres_DoKogo, Temat, Treść, Priorytet

może przyjąć także inną postać:

MojaPoczta.From Aders_OdKogo
MojaPoczta.To Adres_DoKogo
MojaPoczta.Subject Temat
MojaPoczta.Body Treść
MojaPoczta.Importance Priorytet
MojaPoczta.Send

Oprócz wyżej wymienionych metod obiekt MojaPoczta może mieć jeszcze następujące:

MojaPoczta.Bcc - określa osoby, które jeszcze otrzymają tą wiadomość; adresy powinny być oddzielone średnikiem (;)
MojaPoczta.BodyFormat - określa czy wiadomość w formacie zwykłego tekstu (wartość 1), czy w formacie HTML (wartość 0)
MojaPoczta.MailFormat - określa format poczty, tzn. czy jest to wiadomość tekstowa (wartość 1), czy wiadomość formatu MIME (wartość 0); jeśli do wiadomości dołączony jest jakiś plik to formatem poczty powinien mieć wartość 0 (format MIME)
MojaPoczta.AttachFile - określa załączone pliki

W celu lepszego zrozumienia poniżej został przedstawiony trochę bardziej rozbudowany przykład:

<% @LANGUAGE = VBScript %>
<%
Option Explicit
Dim objPoczta, htmlText, wsOsoby
Set objPoczta = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")

htmlText = "<!DOCTYPE HTML PUBLIC "" -//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"">"
htmlText = htmlText & "<html>"
htmlText = htmlText & "<head>"
htmlText = htmlText & "<title>Moja strona uruchomiona!</title>"
htmlText = htmlText & "<body bgcolor=#ffffff>"
htmlText = htmlText & "<center>"
htmlText = htmlText & "<p>Strona ""Moja pierwsza "
htmlText = htmlText & "strona"" została uruchomiona pod adresem "
htmlText = htmlText & "<a href=""http://www.domena.pl"">"
htmlText = htmlText & "http://www.domena.pl</a>.</p>"
htmlText = htmlText & "<img src=""logo.gif"">"
htmlText = htmlText & "</center>"
htmlText = htmlText & "</body>"
htmlText = htmlText & "</html>"

wsOsoby = Array("uzytkownik1@domena.pl", "uzytkownik2@domena.pl")

objPoczta.From = "webmaster@domena.pl"
objPoczta.To = "administrator@domena.pl"
objPoczta.Bcc = Join(wsOsoby, ";")
objPoczta.Subject = "Strona uruchomiona!"
objPoczta.BodyFormat = 0
objPoczta.MailFormat = 0

objPoczta.Body = htmlText
objPoczta.AttachFile Server.MapPath("logo.gif")

objPoczta.Send
Set objPoczta = Nothing
%>

Myślę, że nie trzeba omawiać tego programu, gdyż wcześniej wszystkie komendy były już omawiane, może poza funkcją join(tablica, ciągOdzielający), która w przykładzie wygląda następująco:

Join(wsOsoby, ";")

i zwraca łańcuch zawierający wszystkie elementy tablicy wsOsoby oddzielone znakiem średnika (;).

2. Odbieranie poczty elektronicznej.

W celu odebrania poczty elektronicznej na stronie WWW należy posłużyć się obiektem Session z CDONTS. Korzystając z CDONTS można bezpośrednio utworzyć tylko dwa obiekty, tj. NewMail oraz Session. Obiekt NewMail został już omówiony podczas wysyłania poczty. Teraz omówiony zostanie obiekt Session. Poniżej znajduje się program, który przedstawia sposób odbierania poczty poprzez stronę WWW, dla przykładu niech będzie to poczta użytkownika webmaster:

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
<% @LANGUAGE = VBScript %>
<% Option Explicit %>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Odbieranie poczty</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=#FFFFFF>
<%
Dim cdoSesja, poczta, wiadomosci, wiadomosc, wiadId, i
Set cdoSesja = Server.CreateObject("CDONTS.Session")
cdoSesja.LogonSMTP "webmaster", "webmaster@domena.pl"
Set poczta = cdoSesja.Inbox
Set wiadomosci = poczta.Messages

wiadId = Trim(Request.QueryString("WiadId"))
if ("" = wiadId Or Not IsNumeric(wiadId)) Then
17: For Each wiadomosc In wiadomosci
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
i = i + 1
Response.Write "<a href="""
Response.Write Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")
Response.Write "?WiadId=" & i & """>" & wiadomosc.Subject
Response.Write "</a>"
Response.Write " wysłane przez " & wiadomosc.Sender
Response.Write "<BR>"
25: Next
26: Else
27:
28:
29:
30:
Set wiadomosc = wiadomosci(wiadId)
Response.Write "<B>Temat:</B> " & wiadomosc.Subject & "<BR>"
Response.Write "<B>Nadawca:</B> " & wiadomosc.Sender & "<BR>"
Response.Write "<B>Treść:</B> " & wiadomosc.Text & "<BR>"
31:
32:
33:
34:
35:
End If
cdoSesja.Logoff

%>
</BODY>
</HTML>

Powyższa strona (przykład) umożliwia wyświetlenie poczty przychodzącej w formie listy oraz wyświetlenie zawartości zaznaczonej (wybranej z listy) wiadomości. Poczta należy do użytkownika webmaster, lecz zanim będzie można ją odebrać, trzeba się zalogować. Jest to zrobione następująco:

Set cdoSesja = Server.CreateObject("CDONTS.Session")
cdoSesja.LogonSMTP "webmaster", "webmaster@domena.pl"

Należy zauważyć, że jest to rozwiązanie mało bezpieczne, dlatego też jest możliwe do zrealizowania tylko lokalnie. Następnym krokiem jest otwarcie folderu Inbox oraz pobranie zbioru Messages (wiadomości):

Set poczta = cdoSesja.Inbox
Set wiadomosci = poczta.Messages

Ponieważ oba elementy są obiektami, należy użyć komendy Set w celu przypisania ich do zmiennych lokalnych. Teraz należałoby pobrać wszystkie wiadomości znajdujące się w skrzynce (Inbox) użytkownika webmaster. W pierwszej części jest pobierana i wyświetlana lista wszystkich wiadomości (linie 17-25). Warunkiem wykonania tej operacji jest brak wartości parametru wiadId (linia 16), czyli nie została wybrana żadna konkretna wiadomość. Zmienna wiadId w naszym przykładzie jest identyfikatorem wybranej wiadomości. Do odebrania informacji na temat wszystkich wiadomości użyta została pętla For ... Each. W pętli generowane są odsyłacze zawierające temat wiadomości i jego nadawcę. W momencie kliknięcia na odsyłaczu, warunek w instrukcji If (linia 17) przyjmie wartość FALSE i zostaną wykonane rozkazy w liniach 27-30, które spowodują wyświetlenie wybranej wiadomości z większą ilością szczegółów, tj. temat, nadawca, treść wiadomości. Linia:

Set wiadomosc = wiadomosci(wiadId)

tworzy obiekt odnoszący się do jednej tylko wiadomości (wybranej wiadomości). W linii 32, tj:

cdoSesja.Logoff

następuje wylogowanie się z usługi SMTP i zakończenie obsługi poczty przychodzącej.

 
do góry ^ 
Jesteś 4456456 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test