Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 ASP.NET / BAZY DANYCH
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » ASP.NET » Bazy danych
 

Na stronach ASP.NET dostęp do bazy może odbywać się za pomocą objektów ADO+. W celu pobrania wartości z bazy danych poprzez ADO+ należy użyć procedur innych niż w przypadku korzystania z ADO.
Kontrolka Datagrid dostarczona z ASP.NET służy do prezentacji danych pobranych z bazy danych. Najpierw jednak należy zadeklarować język skryptowy użyty w pliku ASP.NET, oto ptrzykład:

<%@ Page Language="VB"%>

Językiem użytym w pliku jest "VB", czyli Visual Basic.

Następnym krokiem jest zaimportowanie bibliotek umożliwiających utworzenie obiektu Datasetcommand orez innych obiektów ADO, tj. Connection, Dataset. Poniżej przedstawione są instrukcje wykonujące w/w czynności:
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.ADO" %>

Teraz należy umieścić pozostałą część skryptu, umożliwiającego dostęp do bazy danych. Poniższy przykład zawiera nawiązanie połączenia i pobranie danych dla kontrolki umieszczonej po stronie serwera.

<script language="VB" runat="server">
Sub subbtn_OnClick(Sender As Object, E As EventArgs)
  Dim objConn As ADOConnection
Dim objDtsCmd As ADODataSetCommand
Dim objDts As DataSet
Dim SQLQuery As String
Dim strConn As String
SQLQuery = "SELECT * FROM nazwa_tabeli"
strConn = "DBQ=" & Server.MapPath("database.mdb") & ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
objConn = New ADOConnection(strConn)
objDtsCmd = New ADODataSetCommand(SQLQuery, objConn)
objDts = New DataSet()
objDtsCmd.FillDataSet(objDts, "nazwa_tabeli")
dtgrid.DataSource = objDts.Tables("nazwa_tabeli").DefaultView
dtgrid.DataBind()
End Sub
</script>

Następnie należy umieścić poniższy kod HTML w pliku ASP.NET

<HTML>
<BODY>
<FORM ACTION="db.aspx" METHOD="POST" RUNAT="server">
<asp:Button TYPE="submit" ID="subbtn" TEXT="Run Query" OnClick="subbtn_OnClick" RUNAT="server" />
</FORM>
<asp:DataGrid ID="dtgrid" HeaderStyle-Font-Bold="True" ToolTip="DataGrid dostarczony z ASP.NET" RUNAT="server" maintainviewstate="false" />
</BODY>
</HTML>

Powyższy kod wypełnia kontrolką Datagrid wartościami pobranymi z bazy danych o nazwie 'database.mdb'.

 
do góry ^ 
Jesteś 4456415 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test