Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 ASP.NET / PORÓWNANIE C#, VB, JSCRIPT
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » ASP.NET » Porównanie C#, VB, JScript
 

a) Deklaracja zmiennych.

C# VB JScript
int x;
String lancuch;
String lancuch1, lancuch2;
Object obiekt;
Object obj = new Object();
public String nazwa;
Dim x As Integer
Dim lancuch As String
Dim lancuch1, lancuch2 As String
Dim obiekt 'Obiekt domyślny
Dim obj As New Object()
Public nazwa As String
var x : int;
var lancuch : String;
var lancuch1 : String, lancuch2 : String;
var obiekt;
var obj : Object = new Object();
var nazwa : String;

b) Składnia.

C# VB JScript
Response.Write("tekst"); Response.Write("tekst") Response.Write("tekst");

c) Komentarze.

C# VB JScript
// To jest komentarz
/*
To
jest
komentarz
w kilku
liniach
*/
' To jest komentarz

' To
' jest
' komentarz
' w kilku
' liniach
// To jest komentarz
/*
To
jest
komentarz
w kilku
liniach
*/

d) Dostęp do wartości właściwości.

C#:

String lancuch = Request.QueryString["Nazwa"];
String wartosc = Request.Cookies["klucz"];

VB:

Dim lancuch, wartosc As String
lancuch = Request.QueryString("Nazwa")
wartosc = Request.Cookies("Klucz").Value

'należy zauważyć, że w VB wartość właściwości musi być wyraźnie określona

JScript:

var lancuch : String = Request.QueryString("Nazwa");
var wartosc : String = Request.Cookies("klucz");

e) Deklaracja właściwości.

C# VB JScript
public String nazwa {
  get {
    ...
    return ...;
  }
  set {
    ... = wartosc;
  }
}
Public Property Nazwa As String
  Get
    ...
    Return ...;
  End Get
  Set
    ... = Wartosc;
  End Set
End Property
function get nazwa() : String {
    ...
    return ...;
}
function set name(value : String) {
    ... = wartosc;
}

f) Tablice.

C#:

String[] tablica = new String[3];
tablica[0] = "1";
tablica[1] = "2";
tablica[2] = "3";

String[][] tablica = new String[3][3];
tablica[0][0] = "1";
tablica[1][0] = "2";
tablica[2][0] = "3";

VB:

Dim Tablica(3) As String
Tablica(0) = "1"
Tablica(1) = "2"
Tablica(2) = "3"

Dim Tablica(3,3) As String
Tablica(0,0) = "1"
Tablica(1,0) = "2"
Tablica(2,0) = "3"

JScript:

var tablica : String[] = new String[3];
tablica[0] = "1";
tablica[1] = "2";
tablica[2] = "3";

var tablica : String[][] = new String[3][3];
tablica[0][0] = "1";
tablica[1][0] = "2";
tablica[2][0] = "3";

g) Inicjalizacja.

C#:

String lancuch = "Witaj świecie";
int l_calkowita = 1;
double[] l_rzeczywista = { 3.00, 4.00, 5.00 };

VB:

Dim Lancuch As String = "Witaj świecie"
Dim L_Calkowita As Integer = 1
Dim L_Rzeczywista() As Double = { 3.00, 4.00, 5.00 }

JScript:

var lancuch : String = "Witaj świecie";
var l_calkowita : int = 1;
var l_rzeczywista : double[] = [ 3.00, 4.00, 5.00 ];

h) Warunek If.

C#:

if (Request.QueryString != null) {
  ...
}

VB:

If Not (Request.QueryString = Nothing)
  ...
End If

JScript:

if (Request.QueryString != null) {
  ...
}

i) Warunek Case.

C# VB JScript
switch (imie) {
  case "Jan" :
    ...
    break;
  case "Paweł" :
    ...
    break;
  case "Marek" :
    ...
    break;
  default:
    ...
    break;
}
Select Case Imie
  Case "Jan"
    ...
  Case "Paweł"
    ...
  Case "Marek"
    ...
  Case Else
    ...
End Select
switch (imie) {
  case "Jan" :
    ...
    break;
  case "Paweł" :
    ...
    break;
  case "Marek" :
    ...
    break;
  default:
    ...
    break;
}

j) Pętla For.

C# VB JScript
for (int i = 0; i < 3; i++)
  a(i) = "test";
Dim I As Integer
For I = 0 To 2
  a(I) = "test"
Next
for (var i : int = 0; i < 3; i++)
  a[i] = "test";

k) Pętla While.

C# VB JScript
int i = 0;
while (i < 3) {
  Console.WriteLine(i.ToString());
  i += 1;
}
Dim I As Integer
I = 0
Do While I < 3
  Console.WriteLine(I.ToString())
  I += 1
Loop
var i : int = 0;
while (i < 3) {
  Console.WriteLine(i);
  i += 1;
}

l) Łączenie łańcuchów znakowych.

C# VB JScript
String lancuch1;
String lancuch2 = "Witaj";
lancuch2 += " świecie";
lancuch1 = lancuch2 + " !!!";
Dim lancuch1, lancuch2 As String
lancuch2 = "Witaj"
lancuch2 &= " świecie"
lancuch1 = lancuch2 & " !!!"
var lancuch1 : String;
var lancuch2 : String = "Witaj";
lancuch2 += " świecie";
lancuch1 = lancuch2 + " !!!";

m) Obsługa zdarzeń.

C#:

void MyButton_Click(Object sender, EventArgs E) {
  ...
}

VB:

Sub MyButton_Click(Sender As Object, E As EventArgs)
  ...
End Sub

JScript:

function MyButton_Click(sender : Object, E : EventArgs) {
  ...
}

n) Casting.

C#:

MyObject obj = (MyObject)Session["Jakas wartosc"];
IMyObject iObj = obj;

VB:

Dim obj As MyObject
Dim iObj As IMyObject
obj = Session("Jakas wartosc")
iObj = CType(obj, IMyObject)

JScript:

var obj : MyObject = MyObject(Session("Jakas wartosc"));
var iObj : IMyObject = obj;

o) Konwersja.

C#:

int i = 3;
String lancuch = i.ToString();
double d = Double.Parse(lancuch);

VB:

Dim i As Integer
Dim Lancuch As String
Dim d As Double

i = 3
Lancuch = i.ToString()
d = CDbl(Lancuch)

' zobacz także CDbl(...), CStr(...), ...

JScript:

var i : int = 3;
var lancuch : String = i.ToString();
var d : double = Number(lancuch);

p) Definicja klasy, dziedziczenie.

C#:

using System;

namespace MySpace {
  public class MojaKlasa : Bar {
    int x;
    public MojaKlasa() { x = 4; }
    public void Dodaj(int x) { this.x += x; }
    public int PobierzWartosc() { return x; }
  }
}

// csc /out:librarycs.dll /t:library
// library.cs

VB:

Imports System

Namespace MySpace
  Public Class MojaKlasa : Inherits Bar
    Dim x As Integer
    Public Sub New()
      MyBase.New()
      x = 4
    End Sub

    Public Sub Dodaj(x As Integer)
      Me.x = Me.x + x
    End Sub

    Public Function PobierzWartosc() As Integer
       Return x
    End Function
  End Class
End Namespace

' vbc /out:libraryvb.dll /t:library
' library.vb

JScript:

import System;

package MySpace {
  class MojaKlasa extends Bar {
    private var x : int;

    function MojaKlasa() { x = 4; }
    function Dodaj(x : int) { this.x += x; }
    function PobierzWartosc() : int { return x; }
  }
}

// jsc /out:libraryjs.dll library.js

r) Definicja klasy, metoda Main.

C#:

using System;

public class ConsoleCS {

  public ConsoleCS() {
    Console.WriteLine("Obiekt utworzony");
  }

  public static void Main (String[] args) {
    Console.WriteLine("Witaj świecie");
    ConsoleCS ccs = new ConsoleCS();
  }
}

// csc /out:consolecs.exe /t:exe console.cs

VB:

Imports System

Public Class ConsoleVB

  Public Sub New()
    MyBase.New()
    Console.WriteLine("Obiekt utworzony")
  End Sub

  Public Shared Sub Main()
    Console.WriteLine("Witaj świecie")
    Dim cvb As New ConsoleVB
  End Sub

End Class

' vbc /out:consolevb.exe /t:exe console.vb

JScript:

class ConsoleCS {

  function ConsoleCS() {
    print("Obiekt utworzony");
  }

  static function Main (args : String[]) {
    print("Witajświecie");
    var ccs : ConsoleCS = new ConsoleCS();
  }
}

// jsc /out:consolejs.exe /exe console.js

s) Moduł standardowy.

C#:

using System;

public class Module {

public static void Main (String[] args) {
  Console.WriteLine("Witaj świecie");
}

}
// csc /out:consolecs.exe /t:exe console.cs

VB:

Imports System

Public Module ConsoleVB

  Public Sub Main()
    Console.WriteLine("Witaj świecie")
  End Sub

End Module

' vbc /out:consolevb.exe /t:exe console.vb

JScript:

print("Witaj świecie");

// jsc /out:consolejs.exe /exe console.js
 
do góry ^ 
Jesteś 4456425 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test